او می آید

خبر دهید به یاران سوار آمدنیست

او می آید

خبر دهید به یاران سوار آمدنیست

دیده را فایده آن است که دلبر بیند 

گر نبیند چه بود فایده بینایی را